logo

Witamy na stronie Zakładu Hydrologii
i Gospodarki WodnejVIII Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna
z okazji Światowego Dnia Wody
"Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody"
logo


Konferencja odbywa sie pod honorowym patronatem

dziekana WNGIG
Prof. UAM dr hab. Grzegorza RachlewiczaSerdecznie zapraszamy do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Hydrologicznej, która odbędzie się 19 kwietnia 2024 r. Więcej szczegółów znajduje się w zakładce "Konferencja"

Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej powstał 1 października 1960 roku. Prowadzone są w nim zarówno badania naukowe, których przedmiotem są wszystkie elementy hydrosfery, jak i zajęcia dydaktyczne. W Zakładzie zatrudnionych jest obecnie 9. specjalistów hydrologów (3. samodzielnych pracowników nauki, 2. adiunktów i 1. pracownik naukowo-techniczny) oraz 3. doktorantów.

Zasadnicze nurty badawcze realizowane w Zakładzie dotyczą m.in.:

- hydrologii ogólnej: naturalne i antropogeniczne uwarunkowania obiegu wody, modelowanie procesów hydrologicznych w różnych skalach przestrzennych, bilans wodny zlewni,

- hydrologii historycznej: wpływ czynnika wodnego na kształtowanie się obszarów zurbanizowanych, znaczenie starych przekazów kartograficznych dla rekonstrukcji naturalnych stosunków wodnych),

- potamologii: badania ustroju rzecznego w zakresie jego uwarunkowań klimatycznych i antropogenicznych, regionalnego zróżnicowania, a także detekcji sezonowych i długookresowych zmian odpływu rzecznego, zmian termiki wód rzecznych i zjawisk lodowych,

- limnologii: w zakresie morfometrii i ewolucji jezior (zmiany powierzchni jezior i uwarunkowania ich zaniku), ich zasobów wodnych, termiki i bilansu cieplnego, zjawisk lodowych,

- hydrologii wód podziemnych: struktura i funkcjonowanie lokalnych systemów krążenia wód podziemnych, dynamika wód, zasoby, zagrożenie i ochrona wód podziemnych, modelowanie matematyczne związków wód powierzchniowych i podziemnych,

- gospodarki wodnej: zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi, uwarunkowania prawne gospodarki wodnej (Prawo wodne, Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Powodziowa), planowanie w gospodarce wodnej (plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, plany zarządzania ryzykiem powodziowym).

Ponadto pracownicy Zakładu biorą czynny udział w kartowaniu hydrograficznym kraju czego efektem jest wykonanie przez nich ponad 330 Map Hydrograficznych Polski w skali 1:50 000.

Badania pracowników realizowane są w skali lokalnej i regionalnej, na obszarze kraju, szczególnie na Nizinie Wielkopolskiej, terenach pojeziernych i górskich, na kontynencie europejskim, na Spitsbergenie i Dalekim Wschodzie.Pracownicy zakładuZakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej