logo

Doktoraty

W Zakładzie powstało dotychczas 20 prac doktorskich, których tematyka obejmuje zagadnienia hydrologiczne realizowane w różnych aspektach czasowych i przestrzennych, głównie jednak na obszarze Niziny Wielkopolskiej i Pojezierza Pomorskiego.


Aktualnie realizowane:

mgr Kamil Jawgiel:
"Modelowanie spływu powierzchniowego i stref jego akumulacji w aspekcie powodzi błyskawicznych (FF) i podtopień na przykładzie aglomeracji poznańskiej w latach 2006-2017"

mgr Jan Łukaszewicz:
"Często¶ć i fazowo¶ć występowania zjawisk lodowych w Polsce zachodniej"

mgr Katarzyna Plewa:
"Taksonomiczne podstawy klasyfikacji reżimu hydrologicznego jezior w Polsce"

mgr Adam Perz:
"Identyfikacja i analiza ryzyka wyst±pienia ekstremalnych zjawisk hydrometeorologicznych"


Obronione:

19. 2009 r. - A. Szczucińska „Wypływy wód podziemnych w Rynnie Gryżyń- sko-Grabińskiej” (promotor – prof. UAM dr hab. inż. M. Marciniak);
18. 2008 r. - G. Łyczkowska „Termika wód Wielkiego Stawu w Karkonoszach” (promotor – prof. dr hab. A. Choiński);
17. 2008 r. - K. Puk „Wypływy wód podziemnych i ich zmienno¶ć w wybranych zlewniach dorzecza ¶rodkowej Warty” (promotor – prof. dr hab. A. Kaniecki);
16. 2006 r. - L. Sobkowiak „Analiza wezbrań na rzece Jangcy ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Kotliny Sichuańskiej i Trzech Przełomów” (promotor – prof. UAM dr hab. J. Rotnicka);
15. 2005 r. - M. Okońska „Identyfikacja parametrów migracji zanieczyszczeń w porowym o¶rodku wodono¶nym metod± zmiany koncentracji znacznika” (promotor – prof. UAM dr hab. inż. M. Marciniak);
14. 2003 r. - M. Gor±czko „Analiza zmian hydrograficznych na obszarze Bydgoszczy w ujęciu historycznym” (promotor – prof. dr hab. A. Choiński);
13. 1999 r. - M. Kostecki „Zwi±zki wód powierzchniowych i podziemnych w dolinie Warty w warunkach naturalnych i wymuszonych eksploatacj± ujęć dla aglomeracji Poznania” (promotor – prof. dr hab. A. Kaniecki);
12. 1997 r. - R. Graf „Warunki zasilania i sczerpywania wód podziemnych pierwszego poziomu w wybranych zlewniach Niziny Wielkopolskiej” (promotor – prof. dr hab. A. Kaniecki);
11. 1997 r. - D. Wrzesiński „Sezonowa struktura odpływu rzecznego i jej przyrodnicze uwarunkowania, na przykładzie wybranych zlewni dorzecza Warty” (promotor – prof. dr hab. A. Kaniecki);
10. 1997 r. - J. Kanikowski „Rozkład temperatury wód Jeziora Zamkowego w Wałczu jako podstawa oceny możliwo¶ci wykorzystania energii cieplnej” (promotor – prof. UAM dr hab. A. Choiński);
9. 1993 r. - J. Tonder „Zmiany w ekosystemie jeziora w warunkach piętrzenia wód na przykładzie zlewni Jeziora Lubikowskiego” (promotor – prof. UAM dr hab. A. Kaniecki);
8. 1980 r. A. Choiński - „Zmienno¶ć obiegu wody na WysoczyĽnie Lubuskiej w ¶wietle analizy wybranych elementów ¶rodowiska i obliczeń bilansowych” (promotor prof. dr hab. M. Żurawski);
7. 1980 r. Z. Ziętkowiak - „Zmienno¶ć stanów i chemizmu wód gruntowych Mierzei Łebskiej” (promotor – prof. dr hab. M. Żurawski);
6. 1976 r. - W. Lange (pracownik naukowy na Uniwersytecie Gdańskim) – „Próba ustalenia typologii termiczno-tlenowej jezior Pojezierza Kaszubskiego. Obrona w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego (promotor – prof. dr hab. M. Żurawski);
5. 1976 r. D. Czerwińska - „Zmiany hydrologiczne spowodowane poborem wody dla celów komunalnych i przemysłowych na przykładzie Gniezna, Kalisza i ¦remu” (promotor doc. dr hab. M. Żurawski);
4. 1974 r. Irena Kulisz (Ministerstwo Żeglugi) - „Próba korelacji ukształtowania dna ¦winy z ruchem wód” (promotor – prof. dr hab. M. Żurawski);
3. 1975 r. J. Rotnicka - „Macierz podobieństw teoretycznego rozkładu prawdopodobieństwa występowania stanów wody w pentadach, jako podstawa wydzielenia okresów hydrologicznych i charakterystyki reżimu rzecznego na przykładzie Prosny” (promotor – doc. dr hab. M. Żurawski);
2. 1974 r. A. Kaniecki - „Dynamika rzeki w ¶wietle osadów trzech wybranych odcinków Prosny” (promotor – prof. dr hab. Bogumił Krygowski);
1. 1971 r. Jan Krajniak (nauczyciel LO w Międzyrzeczu) - „Dynamika grupy jezior z Obniżenia Obrzańskiego w ¶wietle kilku parametrów fizycznogeograficznych” (promotor – prof. dr hab. B. Krygowski).

Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej