logo

Mgr Jan Łukaszewicz

janluk@amu.edu.pl
p.345
tel.6258

Z wykształcenia jestem magistrem geografii w specjalizacji Klimatologia i Gospodarka Wodna. Obecnie jestem doktorantem Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematyka badawcza jaką się zajmuję w ramach studiów głównie skoncentrowana jest na zagadnieniach związanych z geografią fizyczną hydrologią, klimatologią i kriologią, aczkolwiek zajmuję się także geografią społeczno-ekonomiczną, w odniesieniu do zagadnień związanych z gospodarką wodną.

W toku studiów magisterskich zdobyłem wiedzę związaną ze wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianej hydrogeologii, hydrologii regionalnej, gospodarki wodnej, ochrony przed powodzią, oczyszczania ścieków i uzdatniania wód oraz podstaw inżynierii wodno-melioracyjnej. Brałem udział w praktycznych zajęciach z gospodarki wodnej odbywających się na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Słupsku oraz w miejskim przedsiębiorstwie wodociągowym w Słupsku. Uczestniczyłem także w praktycznych zajęciach terenowych, w trakcie których poznałem aktualny stan funkcjonowania obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, tudzież obiektów hydrotechnicznych np. elektrowni wodnych, w obrębie województwa pomorskiego. Praktyczne ćwiczenia odbywały się między innymi w kaskadzie rzeki Słupi oraz kaskadzie rzeki Łupawy. Kierunek mojego kształcenia generalnie związany był z gospodarką wodną, jednakże w dużej mierze również z klimatologią. Brałem czynny udział w zajęciach i ćwiczeniach z meteorologii synoptycznej, klimatologii fizycznej oraz w praktycznych zajęciach z klimatologii. Poznałem podstawy kodowania stosowane w synoptyce oraz rozkodowywania depesz synoptycznych. Posiadam wiedzę z zakresu kształtowania się zasobów wodnych i ich związku z warunkami klimatycznymi, dynamiki rzek w powiązaniu ze zmiennością ich zasilania, podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania obiektów i urządzeń hydrotechnicznych w gospodarce wodnej oraz prognozowania ich wpływu na ekosystemy rzeczne, z dokonywania analizy ryzyka i zagrożeń środowiska oraz wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej, monitoringu środowiska przyrodniczego w hydrologii, meteorologii i klimatologii, wspartego wykorzystaniem geograficznych systemów informacyjnych, teledetekcji metod kartograficznych i statystycznych pozwalających na sporządzenie analiz i prognoz dotyczących procesów hydrologicznych i atmosferycznych. Potrafię wyjaśnić wpływ procesów i zjawisk hydrologicznych i atmosferycznych na środowisko przyrodnicze oraz na różne formy działalności człowieka.

W mojej pracy magisterskiej zatytułowanej „Gospodarka wodna miasta i gminy Trzcianka”, opisuję rozwój gospodarki wodnej na obszarze miasta i gminy w okresie dwudziestoczterolecia, czyli w okresie po przemianie ustrojowej. Praca, poza ogólną charakterystyką obszaru, ze szczególnym uwypukleniem jego warunków hydrogeologicznych oraz wód powierzchniowych, zawiera także pełny opis wszystkich sektorów, jakimi zajmuje się gospodarka wodna, między innymi źródłami zaopatrzenia w wodę, produkcją i sprzedażą wody, jakością ujmowanej wody, rozwojem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, charakterystyką ścieków, rozwojem oczyszczalni ścieków oraz sposobem oczyszczania wód, a także gospodarką przeciwpowodziową i ochroną przed suszą, gospodarką melioracyjną i strategiami rozwoju gospodarki wodnej oraz wykorzystaniem środków Unijnych przeznaczonych na rozwój gospodarki wodnej.

Ukończyłem także studia licencjackie na tym samym kierunku o specjalnościach: Turystyka, Gospodarka i Polityka Samorządowa oraz Geografia z Przyrodą sp. nauczycielska, finalizując ten etap studiów stacjonarnych pracą z zakresu geomorfologii pt. „Rzeźba terenu jako czynnik determinujący charakter i zakres działalności antropogenicznej, na przykładzie południowej części Pojezierza Wałeckiego”. Podczas studiów licencjackich odbyłem praktykę zawodową w Centrum Informacji Turystycznej „Ziemia Słupska” w Słupsku, a także praktyki zawodowe i pedagogiczne w szkole podstawowej i gimnazjum z oddziałami integracyjnymi. Brałem także udział w zagranicznych ćwiczeniach terenowych przygotowujących do pracy na stanowisku pilota i przewodnika wycieczek turystycznych. Zajęcia te odbywałem się na terenie Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czech i Austrii. Brałem także udział w praktycznych zajęciach terenowych z zakresu turystycznego zagospodarowania gminy w ćwiczeniach terenowych odbywających się w ramach geografii regionalnej w Górach Świętokrzyskich oraz w Słowińskim Parku Narodowym.

Moje hobby to film i historia. Brałem udział w kilku konkursach na szczeblu międzynarodowym, związanych z montażem filmowym oraz na scenariusz filmowy: między innymi w Międzynarodowym Konkursie Pozauczelnianym Dock’s Docks Remix, organizowanym przez Europejski Kongres Kultury, na projekt filmowy dotyczący NSZZ Solidarność i wydarzeń z lat 1980-1989. Znalazłem się w półfinale tego konkursu, w pierwszej dziesiątce Europy jako montażysta filmowy. Jestem także finalistą Międzynarodowego Konkursu Heskiej Akademii Planowania Przestrzennego w Kassel oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na projekt zagospodarowania gminy i finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na scenariusz filmowy „Dekalog 89”. Realizowałem także filmy dotyczące promocji Akademii Pomorskiej. Mam spore doświadczenie w tym zakresie.

Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej