logo

Prof. UAM dr hab. Renata Graf

rengraf@amu.edu.pl
p.344
tel.6259


Wykształcenie:
1988: Magister geografii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
1997: Doktor Nauk o Ziemii w zakresie geografii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
2013: Doktor habilitowany Nauk o Ziemii w zakresie geografii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
2014: Profesor UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Problematyka badawcza i zainteresowania naukowe:
- hydrologia zlewni, hydrologia wód podziemnych (lokalne systemy krążenia wód), modelowanie procesów hydrologicznych, ekstremalne zjawiska hydrologiczne: powodzie i susze, termika wód i zjawiska lodowe na rzekach, antropogeniczne zmiany obiegu wody
- gospodarka wodna i zarządzanie zasobami wodnymi, zarządzanie ryzykiem powodziowym, ochrona wód,
- GIS, hydroinformacja i hydroinformatyka, kartografia hydrograficzna (dawna i współczesna mapa hydrograficzna),
- Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Powodziowa, Prawo wodne


Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej